Promocje
 Łóżko do masażu kosmetyczne drewniane - białe
Łóżko do masażu kosmetyczne drewniane - białe
489,00 zł 405,00 zł
szt.
Łóżko do masażu kosmetyczne drewniane - czarne
Łóżko do masażu kosmetyczne drewniane - czarne
489,00 zł 405,00 zł
szt.
Taboret Kosmetyczny Płaski z Oparciem
Taboret Kosmetyczny Płaski z Oparciem
369,00 zł 349,00 zł
szt.
Łóżko do masażu kosmetyczne drewniane - kremowe
Łóżko do masażu kosmetyczne drewniane - kremowe
489,00 zł 405,00 zł
szt.
Regulamin

Sklep Internetowy www.sklep.i-cc.pl dba o prawa konsumenta, który nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014 poz.827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia praw konsumentów przyznanych im w ww. Ustawie, wszelkie wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

1. Słownik terminologii

Regulamin – niniejszy regulamin

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy)

Sprzedający/Sprzedawca/Administrator – Mariusz Helt prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Marex” Mariusz Helt z siedzibą w Radzionkowie (41-922), Kużaja 74a lok. 15, NIP: 6452170689,REGON: 240373206, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, e-mail: zespol@i-cc.pl będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

Klient/Konsument/ Kupujący– osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone w Formularzu Zamówienia i mające na celu zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą

Dostawca – oznacza firmę kurierską, transportową lub pocztową, która realizuje dostawę przesyłki do klienta na zlecenie Sprzedawcy.

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Konsumenta za pośrednictwem Sklepu Interentowego

Formularz Zamówienia - Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym służący do złożenia Zamówienia

Umowa Sprzedaży – rozumiana według Art. 535 Kodeksu Cywilnego umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem na odległość.

Sklep Internetowy/Sklep - – sklep internetowy Sprzedającego występujący pod adresem internetowym www.i-cc.pl

Produkt/Towar– produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży

 

2. Postanowienia ogólne

 

2.1 Usługodawcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym i-cc.pl jest Mariusz Helt prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Marex” Mariusz Helt z siedzibą w Radzionkowie (42-100), ul. Kużaja 74a lokal 15, NIP: 6452170689 ,REGON: 240373206, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, e-mail: zespol@i-cc.pl , będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

2.2 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego: urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (np. komputer, laptop), aktywne konto poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji i z aktywną obsługą języka Javascript i możliwością zapisu plików Cookies.

2.3 Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient zobowiązany jest  do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

2.4 Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

3. Zakup towarów i zawarcie Umowy Sprzedaży

 

3.1 Cena produktów widoczne na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. W takcie procesu składania zamówienia opisanego w pkt. 3.3 niniejszego regulaminu oraz bezpośrednio przed potwierdzeniem woli zawarcia Umowy Sprzedaży Klient jest informowany o wszystkich kosztach dostawy Towaru oraz o innych kosztach, które musi uiścić w związku ze składanym zamówieniem, jeśli takie występują.

3.2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem i Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zgodnie z pkt. 3.3 Regulaminu.

3.3. Proces składania zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania produktów do koszyka. W koszyku wyświetlają się opcje dostawy (oraz koszty poszczególnych form dostawy) do wyboru dla Kupującego, wybrane przez niego produkty oraz całkowita kwota za zakupy wraz z dostawą. Po kliknięciu pola „zamawiam” Kupujący przechodzi do opcji do wyboru: logowania, rejestracji lub dokonania zakupów bez rejestracji. Po wybraniu odpowiedniego dla siebie sposobu złożenia zamówienia należy założyć konto (kierować się poleceniami wyświetlanymi na stronie sklepu), zalogować się lub wybrać zakupy bez rejestracji i wypełnić formularz zamówienia. Po kliknięciu pola „podsumowanie” wyświetlają się ponownie wszystkie informacje na temat zamówienia, należy je ponownie sprawdzić i kliknąć „potwierdzam zakup”. Ostatnim krokiem jest potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie w link wysłany automatycznie na adres poczty elektronicznej Klienta.

3.4. Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą w momencie kliknięcia przez Klienta w link przesłany na adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia złożenia zamówienia.

3.5. Płatność za zakupiony towar musi nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od momentu zakupu. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane, a Umowę Sprzedaży uznaje się za niezawartą. Za wpłacenie należności uznaje się moment:

  1. wpłynięcia środków na konto sprzedającego – przy wyborze płatności przelewem tradycyjnym.

  2. Zarejestrowania wpłaty przez system płatności Przelewy24

  3. Nie dotyczy w wypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze (pobrania).

 

4. Dostawa

 

4.1. Sprzedawca realizuje dostawę produktów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów za granicą.

4.2. Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania wybranego towaru bez wad.

4.3. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna zgodnie z aktualnymi informacjami nt. kosztów i sposobów dostawy znajdującymi się w zakładce Czas i koszty dostawy” na stronie Sklepu Internetowego.

4.4 Zamówione Produkty/Towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem wybranego przez niego Dostawcy na adres wskazany w Formularzu zamówienia.

4.5 W opisie produktu Sprzedawca zamieszcza informację o ilości dni roboczych koniecznych do realizacji zamówienia.

4.6 Czas realizacji zamówienia liczony jest:

  1. w wypadku płatności przelewem tradycyjnym na numer konta - od momentu wpłynięcia kwoty na konto sprzedającego.

  2. W wypadku płatności przelewem w systemie Przelewy24– od momentu zrealizowania płatności

  3. W wypadku wyboru płatności za pobraniem – od momentu potwierdzenia zakupu towaru

4.7 W dniu wysłania Produktu do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 

5. Płatności

 

Kupujący może wybrać następujące formy zapłaty:

A. Przelew tradycyjny na konto bankowe podane w zakładce „Formy płatności”

B. Płatność za pobraniem

C. Płatność poprzez aplikację Przelewy24

 

6. Prawo odstąpienia od umowy

 

Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sklepem Internetowym, ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od momentu dostarczenia zakupionego produktu bez podania przyczyny.

6.1. Poinformowanie sprzedającego o chęci zwrotu produktu powinno się odbyć poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o chęci zwrotu produktu i odesłanie go drogą elektroniczną na adres e-mail zespol@i-cc.pl.  (WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY). Niezwłocznie po otrzymaniu formularza Sprzedawca poinformuje o tym fakcie kupującego.

6.2. Klient ponosi koszty wysyłki związane ze zwrotem produktu. Akceptowane formy wysyłki to Paczkomat Inpost lub wybrana przez kupującego przesyłka kurierska, chyba, że Klient ustali ze Sprzedającym inną formę dostarczenia zwracanego produktu.

6.3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, po wcześniejszym ustaleniu terminu wysyłki ze sprzedawcą 

6.4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.6. Sprzedawca zobowiązuje się do natychmiastowego zwrotu poniesionych przez Konsumenta kosztów zmniejszonych o koszty dostawy produktów(zwrotowi nie podlega kwota opłaty za wysyłkę) niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego towaru.

6.7. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, składając oświadczenie woli w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia odebrania Towaru przez konsumenta lub osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego lub wskazaną przez nich osobę trzecią.

 

7. Gwarancja

 

7.1. Sprzedawca zapewnia Klientowi dwa lata gwarancji na zakupiony towar. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.2. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy produktu.

7.3. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności za uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprawidłową konserwacją produktu.

7.4. W okresie obowiązywania gwarancji Kupujący jest uprawniony do żądania naprawy towaru jeżeli jest to możliwe, wymiany na towar niewadliwy lub zwrotu towaru do Sprzedawcy, który zobowiązany jest zwrócić równowartość ceny towaru odliczając koszty wysyłki.

7.5. Aby skorzystać z gwarancji należy przygotować pisemne oświadczenie w którym przedstawione zostaną szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, adres do wysyłki, numer telefonu kontaktowego i numer konta na które mielibyśmy przesłać rekompensatę, a następnie postępować zgodnie z krokami opisanymi w zakładce Zwroty i reklamacje.

7.6 W ciągu 14 dni od otrzymania reklamowanego produktu poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

8. Usługi Elektroniczne w Sklepie Internetowym

8.1. Konto – aby aktywować konto konieczne jest wykonanie trzech kroków: (1) Wypełnienie Formularza Rejestracji, (2) kliknięcie pola „Załóż konto”, (3) potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji konieczne jest podanie następujących danych Konsumenta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz ustalenie hasła.

8.2 Newsletter - aktywacja usługi Newsletter następuje po podaniu w sekcji „Newsletter” adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu „Zapisz się” oraz potwierdzeniu chęci otrzymywania ww. usługi poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany automatycznie ze Sklepu Internetowego na podany adres e-mail.

8.3 Formularz zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania przez Klienta pierwszego produktu do Koszyka. Złożenie zamówienia wymaga od Klienta podjęcie następujących kroków: (1) kliknięcie „Zamawiam”, (2) wypełnienie Formularza Zamówienia (3) po wypełnieniu Formularza Zamówienia kliknięcie pola „Potwierdzam zakup”. Złożenia zamówienia poprzez Formularz Zamówienia wymaga od Klienta podania następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: rodzaj i ilość Produktów, miejsce i sposób dostarczenia Produktów, sposób płatności.

8.4 Wszystkie Usługi Elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę: Konto, Newsletter i Formularz Zamówienia są nieodpłatne, ponadto:

  1. Usługi Elektroniczne Konto oraz Newsletter są świadczone przez czas nieoznaczony. Klient ma prawo zrezygnować z nich w każdej chwili i bez podania przyczyny poprzez usunięcie Konta (Rezygnacji z Konta) lub wypisanie się z Newslettera (Rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zespol@i-cc.pl 

  2. Usługa Formularz Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jej pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jej pośrednictwem przez Konsumenta.

9. Dane osobowe w Sklepie Interentowym

9.1. Administratorem danych osobowych Klientów/Konsumentów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

9.2. Dane osobowe Klientów w Sklepie Internetowym są zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z wolą Klienta, w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

9.3. Złożenie zamówienia oznacza zgodę Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

9.4. Zapisanie się Klienta do Newslettera zgodnie z procedurą wskazaną w pkt. 8.2 Regulaminu oznacza zgodę Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Usługi Elektronicznej Newsletter.

9.5 Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

  1. Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.

  2. Sprzedawca udostępnia dane osobowe Klienta wybranej firmie prowadzącej usługi księgowe i wybranej firmie wystawiającej faktury/rachunki sprzedaży.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl