Polityka prywatności

Informacje o danych osobowych przetwarzanych w naszym sklepie

1. Administratorem twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego jest AMH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.  Zajęcza 15, 00-351 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0001032030, posiadająca nr NIP: 5252953630 oraz nr Regon: 525119938 , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem ww.i-cc.pl.
W razie jakichkolwiek pytań odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem Twoich danych poprzez e-mail: kontakt@-icc.pl

2. Dane osobowe w naszym Sklepie Internetowym przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

3. Podanie danych osobowych w naszym Sklepie Internetowym jest dobrowolne, ale w większości przypadków konieczne do: dokonania zakupów (tj. zawarcia z nami umowy sprzedaży) lub otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w naszym Sklepie, jeśli zdecydujesz się na ich otrzymywanie.

W każdej chwili możesz cofnąć udzieloną zgodę:

 1. poprzez podjęcie działania, np. kliknięcie odpowiedniego przycisku w wiadomości, anulując w ten sposób subskrypcję newslettera; samodzielnie usuwając swoje Konto w Sklepie Internetowym;
 2. kontaktując się z Administratorem za pomocą ww. e-maila.

Wycofanie zgodny nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed cofnięciem.
Ponadto w szczególnie określonych przypadkach, pomimo wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogę je nadal przetwarzać, jeżeli wykażę, iż posiadam uzasadniony prawem interes, który jest nadrzędny wobec Twoich praw i wolności lub które są mi niezbędne do ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. W jakich celach przetwarzane są Twoje dane osobowe:

 1. Obsługa Konta Klienta
  Zakładając Konto w Sklepie Internetowym koniecznym jest, abyś podał swoje dane określone w formularzu rejestracyjnym, stanowi to warunek założenia konta. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu świadczenie na Twoją rzecz Usługi Elektronicznej Konta (Art. 6 ust. 1 lit.b RODO).

 2. Realizacja zamówienia i obsługa umowy
  Składając zamówienie koniecznym jest, abyś podał dane niezbędne do jego realizacji określone w formularzu zamówienia, jest to warunkiem jego złożenia. Ponadto system wykorzystywany do obsługi procesu zamówienia zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, składając zamówienie. Każde zamówienie zapisywane jest w bazie, co oznacza, że Twoim danym osobowym przypisanym do zamówienia towarzyszą również informacje dotyczące zamówienia takie jak data i godzina złożenia zamówienia, numer identyfikacyjny zamówienia, identyfikator transakcji, przedmiot zamówienia, cena, sposób i termin płatności, data i godzina pobrania (w przypadku treści cyfrowych).
  W związku z zawarciem umowy może przetwarzać również Twoje inne dane osobowe także po to, aby wykonać świadczenia przewidziane umowie, jaka została zawarta. Zakres tych danych zależy od tego, które dane osobowe są potrzebne do wykonania umowy.
  Dane przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy. Po wykonaniu umowy, dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową. Dane trafiają również do dokumentacji księgowej na potrzeby wywiązywania się z obowiązków podatkowych (Art. 6 ust. 1 lit.b oraz lit. f RODO).

 3. Obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy
  W celu złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy podasz swoje dane w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które są niezbędne do złożenia reklamacji lub ww. oświadczenia.
  Dane przetwarzane są w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy lub procesu reklamacyjnego. Po realizacji takiego procesu, dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z obsługą procesu odstąpienia od umowy lub procesu reklamacyjnego. Dane trafiają również do dokumentacji księgowej na potrzeby wywiązywania się z obowiązków podatkowych(Art. 6 ust. 1 lit. C RODO w zw. Z właściwymi przepisami dotyczącymi prawa do odstąpienia o umowy i odpowiedzialności za zgodność z umową, art. 6 ust. 1 lit. B RODO)

 4. Obsługa Newslettera
  Zapisując się do newslettera, musisz podać dane niezbędne do jego otrzymywania określone w formularzu zapisu, co jest warunkiem otrzymywania treści w ramach usługi Newsletter. Dane przekazane przez Ciebie w związku z zapisem do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest wykonanie umowy o świadczenie usługi elektronicznej, a także mój prawnie usprawiedliwiony interes, jakim w tym przypadku jest realizacja celów marketingowych.
  W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera (art. 6 ust. 1 lit. B RODO, art. 6 ust. 1 lit. F RODO)


 5. Obsługa komentarzy/opinii
  Dodając komentarz / opinię, musisz podać dane niezbędne do publikacji komentarza / opinii otrzymywania określone w formularzu przeznaczonym do wystawienia komentarza / opinii.
  System komentarzy / opinii może być obsługiwany przez zewnętrznego dostawcę. W takiej sytuacji korzystanie z systemu podlega regulaminowi oraz polityce prywatności zewnętrznego dostawcy. Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przeze mnie narzędziom. Dane przetwarzane są w celu publikacji komentarza / opinii, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Dodany przez Ciebie komentarz lub opinia wraz z Twoimi danymi upublicznionymi w ramach ustawień będzie widoczny na stronie. Komentarz lub opinię możesz w każdej chwili zmodyfikować oraz usunąć. Usunięty komentarz /opinia wraz z Twoimi danymi trafia do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z komentarzem /opinią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 6. Obsługa korespondencji i kontakt
  Kontaktując się z obsługą Sklepu Internetowego lub Administratorem za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji, np. poczty elektronicznej, komunikatorów społecznościowych, chatów itp., w sposób oczywistyprzekazujesz swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji., co stanowi warunek nawiązania kontaktu.
  Ponadto, system komunikacji zapisuje Twój numer IP, zktórego korzystałeś, przesyłając wiadomość.
  System komunikacji (np. czat, komunikator) może być obsługiwany przez zewnętrznego dostawcę. W takiej sytuacji korzystanie z systemu podlega regulaminowi oraz polityce prywatności zewnętrznego dostawcy. Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom.
  Dane przetwarzane są w celu prowadzenia komunikacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Po zakończeniu komunikacji, dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z prowadzoną komunikacją (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 7. Realizacja obowiązków księgowych i podatkowych
  W związku z wykonywaniem umowy realizuję także rozmaite obowiązki podatkowe i księgowe, w szczególności w postaci wystawienia faktury, włączenia faktury do dokumentacji księgowej Administratora, przechowywania dokumentacji itp. Aby wystawić fakturę, przetwarzam między innymi takie dane, jak imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności, NIP.
  Podanie danych wymaganych prawem podatkowych jest konieczne do realizacji wskazanych obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego).

 8. Archiwum
  Na potrzeby działalności Sklepu Internetowego możemy tworzyć archiwa: zarówno w postaci tradycyjnej, jak i cyfrowej. Do archiwów trafiają dane osobowe, które przetwarzaliśmy w związku  z Tobą, a ich zakres może się różnić w zależności od tego, jakie dane przekazałeś i jaki zakres danych uzasadniony jest pod kątem archiwalnym. W tym przypadku Administrator opiera się na prawnie uzasadnionym interesie polegającym na porządkowaniu i organizowaniu nośników danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 9. Czynności związane z obroną, ustaleniem lub dochodzeniem roszczeń
  Korzystanie ze Sklepu Internetowego, jak również zawarcie umowy, może rodzić w przyszłości określone roszczenia po stronie Administratora lub Klienta. W związku z tym  Administrator uprawniony do przetwarzania danych osobowych w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. W ramach tego celu może on przetwarzać wszelkie dane osobowe, które wiążą się z danym roszczeniem, dlatego ich zakres może się różnić w zależności od tego, czego dotyczy dane roszczenie. W tym przypadku opieram się w tym zakresie na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na ochronie jego interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 10. Realizacja prawnych obowiązków bezpośrednio związanych  z ochroną danych osobowych
  Administrator danych osobowych zobowiązany jest do realizacji obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. W związku z  tym Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe, o ile jest to niezbędne do realizacji tych obowiązków (np. w przypadku rozpatrywania Twojego żądania dotyczącego Twoich danych osobowych). Zakres danych zależy od tego, jakie dane są potrzebne do realizacji obowiązku i udowodnienia przestrzegania przepisów RODO. Ponadto w tym przypadku opieramy się także na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, który polega na zabezpieczeniu danych koniecznych do wykazania rozliczalności.

 11. Analiza danych oraz prowadzenie statystyk
  Administrator korzysta z zewnętrznych narzędzi, które pozwalają na prowadzenie analizy oraz statystyk dotyczących ruchu w Sklepie Internetowym. Uzyskane w ten sposób dane są w pełni anonimowe i nie można ich przypisać do konkretnej osoby. Podstawą przetwarzania tych danych, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


5. Zakres przetwarzanych danych osobowych opisany jest w odniesieniu do każdego z celów przetwarzania. Dane osobowe, które Administrator może posiadać, to:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. numer telefonu,
 4. adres IP,
 5. dane do faktury,
 6. numer rachunku bankowego,
 7. szczegóły złożonego zamówienia,
 8. dane zgromadzone w systemie mailingowym,
 9. dane związane z dodanym komentarzem / opinią,
 10. informacje widoczne w profilach w mediach społecznościowych,
 11. informacje zawarte w korespondencji.

6. Uprawnienia Klienta udostępniającego dane wynikające z RODO:

 1. prawo do dostępu do danych osobowych,
 2. ich sprostowania,
 3. usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przeniesienia do innego administratora – w określonych warunkach możesz żądać przeniesienia Twoich danych bezpośrednio wskazanemu administratorowi,
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzisz że przetwarzam twoje dane niezgodnie z prawem) w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych.
 8. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

7. Odbiorcy Twoich danych osobowych, to podmioty trzecie, z usług których korzysta Administrator, część z nich wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, są to:

 1. hostingodawca – na potrzeby przechowywania danych na serwerze;
 2. dostawca systemu mailingowego – na potrzeby korzystania z systemu mailingowego;
 3. dostawca systemu do fakturowania – na potrzeby wystawienia faktury;
 4. biuro rachunkowe – na potrzeby korzystania z obsługi księgowej;
 5. kancelaria prawna – na potrzeby świadczenia na naszą rzecz usług prawnych;
 6. obsługa techniczna – na potrzeby prowadzenia prac technicznych dotyczących tych obszarów, w których przetwarzane są dane;
 7. pozostali podwykonawcy, w szczególności dostawcy rozwiązań informatycznych – na potrzeby współpracy z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem;
 8. firmy transportowe – na potrzeby wykonywania transportu towaru.
   

8. Bezpieczeństwo danych osobowych
Przetwarzając twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.


Pliki cookies („CIASTECZKA”)

1. Sklep Internetowy, jak większość witryn internetowych korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii.

2 .Pliki cookies:

 1. są to niewielkie pliki tekstowe
 2. zawierają informacje o Twojej aktywności na stronie Serwisu,
  przechowywane są w pamięci urządzenia, w którego wchodzisz na Stronę,
 3. umożliwiają Ci korzystanie z wszystkich funkcji Strony.

3. W celu stosowania innych plików cookies niż niezbędne Administrator musi uzyskać Twoją zgodę. Podczas pierwszej wizyt na Stronie wyświetli Ci się informacja na temat stosowania plików cookies. Poprzez kliknięcie odpowiedniego checkboxa możesz:

 • wyrazić zgodę na gromadzenie wszystkich plików cookies,
 • nie wyrazić zgody na gromadzenie plików cookies (poza niezbędnymi),
 • zaakceptować i spersonalizować tylko wybrane cookies np. marketingowe.

Przy kolejnej wizycie na Stronie, nie będzie się ona wyświetlała, gdyż niezbędne pliki cookies zapiszą Twoje preferencje.

4. Niezbędne pliki są to pliki, które są wymagane to prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego i nie można ich wyłączyć. Służą np. do utrzymania zawartości koszyka Klienta. Korzystając z odpowiednich opcji w swojej przeglądarce, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • zablokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Musisz wiedzieć, że ich wyłączenie lub ograniczenie, może powodować trudności w korzystaniu ze Sklepu Internetowego(np. strona może pracować wolniej).

5 .Na stronie internetowej stosuję dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • cookies sesyjne, które są plikami tymczasowymi. Przechowywane są na Twoim urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • cookies stałe przechowywane są w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

6. Pliki cookie oraz inne technologie śledzące pozwalają mi na dostęp do tzw. „Informacji Anonimowych”. Są to informacje m.in. na temat:

 • twojej aktywności na stronie,
 • czasu spędzonego na stronie,
 • kliknięć w poszczególne linki,
 • twojej płci,
 • przedziału wiekowego, do którego należysz,
 • twojej przybliżone lokalizacji, itd.

Informacje te maja charakter anonimowy i w mojej ocenie nie mają charakteru danych osobowych. . W związku z tym, że zebranych w ten sposób danych nie jest w stanie przypisać do konkretnego użytkownika, nie jestem w stanie zapewnić Ci dostępu do tych informacji. Dane te mają jedynie charakter zbioru statystyk.

8. Cookies mogą pochodzić od dostawców zewnętrznych. Mogą one służyć personalizacji treści, pomiarowi reklam i treści czy zbierania informacji na temat ich odbiorców.\

9. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swoje przeglądarki lub skorzystać z trybu incognito. Włączenie tego trybu powoduje, że informacje o odwiedzanych przez Ciebie stronach i pobranych plikach nie będą zapisywane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w tym trybie, są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien przeglądarki.

10.Na Stronie wykorzystuje następujące technologie śledzące:

 • Google Analitysc – w celu analizowania statystyk Serwisu,
 • Metą Pixel – w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku,
 • Google Search – w celu monitorowania pozycji Serwisu w wynikach wyszukiwania Google.

 

Zmiany polityki prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie. Klienci zostaną o tym poinformowani droga elektroniczną przez Administratora z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@-icc.pl

 

 
up
Shop is in view mode
View full version of the site
;
Sklep internetowy Shoper Premium